Privacyverklaring Apotheek de Akkers Spijkenisse B.V.

Inleiding 
Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens
hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke
persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke
rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met
de apotheker.


Privacyverklaring van:
Apotheek de Akkers Spijkenisse B.V.


1. Algemeen
1.1 Nodig voor onze dienstverlening (het doel)
Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is noodzakelijk voor een
goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle
diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig
om gegevens te delen. Als wij u bijvoorbeeld voor u medicatierollen of speciale bereidingen moeten
bestellen, zullen wij ook een deel van uw persoonsgegevens moeten delen.
1.2 Wettelijk verplichtingen
Apotheken zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is
verlopen en u niet langer patiënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien u patiënt blijft,
bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van toekomstige behandelingen. Ook zijn wij verplicht om
bij een eerste bezoek aan onze praktijk uw burgerservicenummer te controleren aan de hand van uw
identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart).
1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van
toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt bent, patiënt wilt
worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd.
1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Onze apotheek is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Voor eventueel
overleg met uw huisarts over de medicatie geldt, dat ook de huisarts een eigen verantwoordelijkheid heeft,
en waarvoor u door uw inschrijving bij onze apotheek uw goedkeuring verleent.


2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan
2.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot u als natuurlijk persoon.
Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende verstrekte
geneesmiddelen, behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u patiënt wordt bij ons, vragen wij u
om een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer,
telefoonnummer, uw bestaande medicatie en eā€mailadres.
Wanneer u van ons geneesmiddelen ontvangt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling
en onderzoek vastgelegd in het elektronische medicatiedossier.
2.2 Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren,
raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan ander zorgverleners die
voor ons bepaalde diensten uitvoeren.
2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor
nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Als u zich bij onze
apotheek inschrijft, geeft u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken voor het controleren van uw
medicatie en het verstrekken ervan. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een
ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw
toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn. Passende farmaceutische zorg kan alleen
geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een
medicatie dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) geneesmiddelenverstrekkingen te
waarborgen.


3. Wat doen wij met uw gegevens?
3.1 Inschrijving
Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook uw BSN-nummer opgeven. Dat
moeten wij op uw identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie of scan. Als dat aan de orde
is, zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande apotheek.
Wij maken gebruik van een digitaal patiëntendossier. Wij gebruiken dit om te controleren of uw
receptgeneesmiddelen en zelfzorgartikelen geen problemen met elkaar opleveren. Ook wordt door de
apotheker dagelijks een eindcontrole uitgevoerd op de aan u afgeleverde geneesmiddelen. Met de
leverancier van ons digitaal patiëntendossier hebben wij een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten.
3.2 Verwijzing
Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere zorgverlener. Indien u vervolgens een afspraak
maakt met deze zorgverlener, wordt dit gezien als het geven van toestemming. Wij verstrekken alleen de
noodzakelijke persoonsgegevens aan deze zorgverlener.
3.3 Betaling
Wij gebruiken uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de verstrekkingen. Dat kan
ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een
specificatie van de verstrekkingen. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie. Indien
een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met andere
partijen voor de incasso.
3.3 Zorgverzekeraar
Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen
alleen de noodzakelijk gegevens uit. De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van u als
verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens
verstrekken. Daarbij zullen wij de privacy van onze patiënten altijd voorop stellen.
3.4 Bezoek website
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies. Die worden
alleen gebruikt om de webpagina's tijdens uw eigen gebruik, goed en veilig te kunnen instellen en niet voor
andere doelen.
3.5 Melden van privacy-incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens - of wij
vermoeden dat dit het geval is - dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een grote kans op een grote
reikwijdte van een schending van uw privacy, dan brengen we ook u zo snel mogelijk op de hoogte.
3.6 Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of
een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een
verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.
3.7 Enquêtes
Voor ons kwaliteitsmanagement en vanwege onze afspraken met zorgverzekeraars, zijn wij verplicht om
tevredenheidsenquêtes uit te voeren. Wij geven uw gegevens NOOIT door aan de onderzoeksbureaus die
wij daar voor inschakelen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming vooraf. Ook gebruiken we de gegevens
niet voor andere doeleinden dan het uitvoeren van deze enquêtes.
3.8 Klachtenprocedure
Wij doen ons uiterste best om u van dienst te zijn. Het kan natuurlijk altijd voorkomen, dat u wellicht niet
helemaal tevreden bent. In dat geval kunt u bij ons een klacht indienen. Wij verwerken die klacht in ons
eigen kwaliteitssysteem. Alleen indien u dat zelf uitdrukkelijk wenst, kunt u te rade gaan bij een externe
klachtenbemiddelingsorganisatie. In dat geval kunnen wij uw persoonsgegevens aan die organisatie
beschikbaar stellen.
3.9 Certificering
Onze apotheek heeft een kwaliteitscertificaat conform de Nederlandse HKZ-eisen. Wij worden jaarlijks door
een onafhankelijke certificerende instelling daarvoor getoetst. Met deze instelling hebben wij een
geheimhoudingsafspraak gemaakt. Uw gegevens komen niet in handen van die instelling.
3.10 Bezorgen
Wij hebben met een bezorger een overeenkomst om de geneesmiddelen zo nodig bij u te laten bezorgen.
In de overeenkomst is geheimhouding afgesproken.
3.11 Informatie over geneesmiddelengebruik
In onze apotheek geven we u mondelinge informatie aan de balie over uw geneesmiddelen. Het is
denkbaar dat anderen dan meeluisteren. Indien u dat niet wenst, dan kunt u dat ons vertellen en kunt u op
een ander moment telefonisch met ons contact opnemen voor die mondelinge informatie.
3.12 Melding opiaten bij IGJ
Indien u via uw eigen arts opiaten hebt ontvangen, dan zijn wij verplicht te melden bij de overheidsinstelling
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, dat uw arts die opiaten aan u heeft verstrekt. Wij doen dit via een
geautomatiseerde koppeling (via "SFK").
3.13 Terugroepacties
Indien geneesmiddelen die u van ons hebt ontvangen, vallen onder een terugroep-actie, dan kunnen wij in
ons systeem zoeken naar uw gegevens en u voor het terughalen van uw geneesmiddelen.


4. Plichten van onze apotheek
4.1 Beveiliging
Apothekers hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze
medewerkers die persoonsgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot
geheimhouding. Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn
betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Wij geven geen
persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Iedere
apotheekmedewerker mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het
toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een patiëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen. Dan
verstrekken wij zonder uw toestemming vooraf vanwege uw vitale belangen de relevante
medicatiegegevens. Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende
technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
4.2 Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele
datalekken.


5. Waar hebt u recht op?
5.1 Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien
onder begeleiding van één van onze medewerkers. Verder hebt u recht op een afschrift van uw dossier,
dat wij binnen een maand opleveren. Persoonlijke aantekeningen van ons zelf, vallen niet onder dit
inzagerecht. Eventuele gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt
worden.
5.2 Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren. Ook kunt u uw dossier aanvullen.
Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie. Zorg er ook voor
dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van
een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de apotheek bellen of mailen. Voor een
complexer verzoek kunt u zich melden in de apotheek voor een afspraak.
5.3 Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk (denk aan een
rechtszaak of erfelijkheid in de gezondheidssfeer en andere wettelijke voorschriften die verwijdering niet
toestaan. Bovendien kunnen wij dan beslissen dat we dan wellicht te weinig gegevens meer van u hebben
om u nog op een deskundige manier van dienst te kunnen zijn.
5.4 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons
contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacy.
5.5 Overige rechten
U hebt het recht op beperking van de gegevensverwerking en het recht op verzet tegen de
gegevensverwerking. Als u hier gebruik van wilt maken, dan kunnen wij u daarna helaas niet meer van
dienst zijn. U hebt ook het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.


Vragen?
Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Wij streven
ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.
Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze
apotheker.